مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
محسن صباغیان طوسی عضو هیئت مدیره
آقای حیدری عضو هیئت مدیره
کمیل ضرابی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آفاق اسلامیه عضو هیئت مدیره